Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków

Zakładowa Stacja Oczyszczania Ścieków może przyjmować do neutralizacji i  przygotowywać do odzysku następujące odpady niebezpieczne:

  • Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne (Kod 11 01 11*),
  • Osady i szlamy z fosforanowania (Kod 11 01 08*).

Ilości dobowe przyjmowanych usługowo odpadów ciekłych to 10 m3.